Algemene voorwaarden

DEEL I: ALGEMEEN

Artikel I. 1 – Identificatie en definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Degomeat met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Langestraat 170, met als ondernemingsnummer 0461.340.116 (BTW-nummer: BE0461340116), die als handelsnaam ‘Herbafix’ hanteert. Herbafix is te bereiken op het telefoonnummer 0478 68 59 18 en op het e-mailadres info@herbafix.be
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die gedomicilieerd is op het grondgebied van Europa. – Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, gevestigd op het grondgebied van Europa, die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, mits dit uitdrukkelijk door Herbafix werd vastgesteld voor de afname van haar producten.
 • Website: de website van Herbafix zijnde ‘b2b.herbafix.com’.

DEEL II – VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN

Artikel II.1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (Deel I en II) zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van Herbafix aan consumenten via de Website. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt digitaal aan de consument beschikbaar gesteld en dit voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

Artikel II.2 – Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn inclusief btw en leveringskosten. De betaalmiddelen die door Herbafix worden aanvaard zijn terug te vinden op de Website en worden aan het begin van het bestelproces vermeld.

Artikel II.3 – Aanbod

Elk aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product.

Herbafix aanvaardt geen bestellingen van niet in België of Nederland gedomicilieerde personen.

Artikel II.4 – Totstandkoming koop

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.
Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de consument. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling zal tot levering worden overgegaan door Herbafix. De consument wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

Herbafix behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een foutief aanbod;
 • bij vraag tot levering buiten België en Nederland;
 • bij overmacht. 2

Artikel II.5 – Levering

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de consument in het kader van de door hem geplaatste bestelling. Voor standaardlevering worden geen bijkomende kosten aangerekend. De door Herbafix meegedeelde levertijden gelden als indicatie. Herbafix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Herbafix kenbaar heeft gemaakt als leveringsadres.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel II.4 van is vermeld, zal Herbafix geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Herbafix het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel II.6 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee weken worden gemeld aan Herbafix, op straffe van verval van elk recht.

Artikel II.7 – Garantie

Op de bestelde artikelen geldt, behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten, enkel de wettelijke garantie en de wettelijke waarborg van conformiteit. De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.

Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen, is Herbafix niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.

Artikel II.8 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, gaat voormelde termijn in de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Enkel onaangebroken verpakkingen kunnen worden geretourneerd. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Herbafix. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de voormelde melding, zendt de consument het product terug aan (een gemachtigde van) Herbafix. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Herbafix verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Herbafix vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Herbafix mag wachten met terugbetalen tot op het ogenblik van ontvangst van het teruggestuurde product of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Herbafix gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de 3 consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft

Herbafix de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Voor de herroeping kan de consument een beroep doen op het modelformulier inzake herroeping en de bijhorende modelinstructies, die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn toegevoegd.

Artikel II.9 – Privacy

Bij het invullen van de gegevens van de consument via de websites, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden overgemaakt. De door de consument verstrekte persoonsgegevens zullen door Herbafix worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst tussen de consument en Herbafix, m.i.v. facturatie en levering van door de consument gekochte producten.

De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de consument te informeren over Herbafix en diens producten en diensten. Indien de consument dit niet wenst, kan deze dit schriftelijk of per e-mail aan Herbafix meedelen. Op verzoek van de consument zal het gebruik van de persoonsgegevens worden beperkt tot de doelstellingen in de eerste paragraaf van dit artikel.

De consument heeft een recht van mededeling en verbetering van de gegevens die hem of haar betreffen. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Herbafix op het (e-mail)adres zoals vermeld in de contactinformatie in artikel I.1, met staving van de identiteit.

Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien consument bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop Herbafix de persoonsgegevens verwerkt, kan deze eveneens dit register raadplegen.

De consument is zelf aansprakelijk voor het beheer van zijn login en paswoord dat strikt verbonden is aan diens persoon.

Artikel II.10 – Aansprakelijkheid

De consument maakt gebruik van de website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Herbafix is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. Herbafix is niet aansprakelijk voor enige schade van consument als gevolg van de verspreiding van een virus via de website.

Herbafix staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Herbafix verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Herbafix kan doen gelden indien Herbafix is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel II.11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst tussen de consument en Herbafix. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Herbafix gevestigd is, bevoegd.

DEEL III – VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONDERNEMINGEN

Artikel III.1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (deel I en III) zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, afleverdocumenten, facturen en andere documenten van Herbafix. Alle overeenkomsten tussen Herbafix en de onderneming worden beheerst door deze algemene voorwaarden (Deel I en II), met uitsluiting van de voorwaarden van de onderneming, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden door Herbafix werden aanvaard.

Artikel III.2 – Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes van Herbafix zijn vrijblijvend en louter indicatief. Zij verbinden Herbafix niet. Het louter meedelen van prijzen, leveringstermijnen, contractvoorwaaren, enzovoort houdt geen verbintenissen in voor Herbafix.

Artikel III.3 – Totstandkoming koop

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website. Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de onderneming. Herbafix is pas verbonden nadat de bestelling van de onderneming door Herbafix wordt aanvaard. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling zal tot levering worden overgegaan door Herbafix.

Herbafix behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een foutief aanbod;
 • bij een leveringsadres buiten België en Nederland;
 • bij overmacht.

Artikel III.4 – Prijs

Alle kosten, belastingen, taksen, invoerrechten of andere heffingen met betrekking tot de (levering van de) goederen vallen ten laste van de onderneming. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Artikel III.5 – Factuur en betaling

Elke factuur wordt bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven of fax binnen de 7 dagen na haar verzending, als aanvaard beschouwd. Alle facturen zijn contant betaalbaar via het op de website gekozen betalingssysteem. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de onderneming.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een verschuldigd bedrag op de vervaldag zal een eerste aanmaning gestuurd worden. (zonder extra kosten) De klant heeft dan 14 dagen om de factuur te betalen. Na die 14 dagen kunnen er aanmaningskosten en verwijlinteresten aangerekend worden: – Facturen tem 150 € , maximale aanmaningskosten : 20 €. – Facturen tussen 150 € en 500 €, maximale aanmaningskost : 30 €, te vermeerderen met 10% van het verschuldigd bedrag. – Facturen van meer dan 500 €, maximale aanmaningskost : 65 €, te vermeerderen met 5% van het verschuldigd bedrag (met een maximum van 2.000,00 €).

Alle eventuele kosten van inning of gerechtelijke procedure vallen ten laste van de onderneming. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel III.11, geven de op de vervaldag door de onderneming niet betaalde facturen Herbafix het recht om verdere prestaties en leveringen aan de onderneming op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling.

De niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel III.6 – Levering

Alle door Herbafix vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding lastens Herbafix, noch vormt dit een grond tot schorsing of beëindiging van de overeenkomst door de onderneming. Het transport van de te leveren goederen gebeurt steeds op risico van de onderneming, zelfs indien het transport door Herbafix wordt uitgevoerd.

Artikel III.7 – Klachten

De onderneming dient de kwaliteit en de kwantiteit van de goederen te controleren bij ontvangst. Klachten over een zichtbaar gebrek of niet-conformiteit moeten op straffe van onontvankelijkheid onmiddellijk na ontvangst (en in elk geval binnen de 24 uur na de levering) bij aangetekend schrijven of per fax aan Herbafix worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten op straffe van onontvankelijkheid op dezelfde wijze worden meegedeeld binnen de 2 werkdagen nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt. 5 Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Klachten kunnen niet meer worden geformuleerd na behandeling, verwerking, vermenging, gebruik, verbruik of doorverkoop van de goederen.

Artikel III.8 – Aansprakelijkheid

Herbafix kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Herbafix is niet verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade, noch voor enige andere gevolgschade (zoals gederfde winst, verlies van cliënteel, kosten verbonden aan een terugroeping van producten, enz.), rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit het bezit, gebruik, verbruik of gebrekkig zijn of geraken van geleverde goederen.

Herbafix kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag dat de prijs van de geleverde goederen overtreft.

In geval van ontvankelijke en gegronde klacht zal Herbafix, naar eigen keuze, de geleverde goederen terugnemen en een creditnota afleveren, dan wel de goederen vervangen, zonder ooit tot enige andere schadevergoeding gehouden te zijn.

De onderneming verbindt zich ertoe om Herbafix te vrijwaren voor alle aansprakelijkheidsvorderingen van derden als gevolg van de bewaring, behandeling, verwerking, vermenging, gebruik, verbruik of doorverkoop van de door de onderneming van de door Herbafix geleverde goederen. De onderneming zal Herbafix schadeloos stellen voor alle verliezen en kosten ten gevolge van of in verband met dergelijke vordering van derden.

De aansprakelijkheid van Herbafix kan niet worden ingeroepen wanneer de niet-naleving van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. Overmacht geeft de onderneming in geen geval recht op beëindiging van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

Artikel III.9 – Eigendomsvoorbehoud

De door Herbafix geleverde goederen blijven eigendom van Herbafix tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen, met inbegrip van intresten en kosten. Dit neemt niet weg dat het risico van de verkochte goederen op de onderneming overgaat bij de levering, onverminderd een eventuele vroegere risico-overdracht.

Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, verbindt de onderneming zich ertoe de goederen niet te vermengen, te verwerken, te gebruiken, te verbruiken, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te vervreemden of als zekerheid aan te wenden.

Indien de goederen niettemin worden verwerkt, gaat het eigendomsvoorbehoud over op de producten waarin de goederen worden verwerkt zonder dat Herbafix voor deze producten enige verantwoordelijkheid draagt.

Worden de geleverde goederen toch verkocht, dan gaat het eigendomsvoorbehoud over op de door de derde-koper nog verschuldigde of reeds betaalde prijs. De onderneming draagt alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de vervreemding van goederen, eigendom van Herbafix, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan Herbafix, die aanvaardt.

Artikel III. 10 – Schuldvergelijking

Wanneer Herbafix door de onderneming of een derde aan wie de onderneming zijn vordering heeft overgedragen, wordt aangesproken in betaling van een schuld, uit welke oorzaak ook, heeft Herbafix steeds het recht om deze schuld te verrekenen met haar eigen vorderingen, al dan niet opeisbaar, op de onderneming of de derde.

Artikel III.11 – Wanprestatie – Ontbinding

Wanneer de onderneming zijn verbintenissen niet nakomt, kan Herbafix opteren voor de ontbinding van de overeenkomst of een deel ervan, dan wel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan, telkens met schadevergoeding verschuldigd door de onderneming. Het volstaat dat Herbafix hiertoe haar uitdrukkelijke wil laat kennen. Een voorafgaande ingebrekestelling is niet vereist.

Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, na kennisgeving bij aangetekend schrijven. De onderneming is hierbij ten opzichte van Herbafix gehouden tot de vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van onder meer de gederfde 6 winst, administratiekosten, eventuele transportkosten, stockeringskosten, enz. De door de onderneming verschuldigde schadevergoeding zal minstens 25% van de prijs bedragen, onverminderd het recht van Herbafix om een grotere schade te bewijzen.

Indien het vertrouwen van Herbafix in de kredietwaardigheid van de onderneming wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de onderneming en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering de aangegane overeenkomst in vraag stellen, behoudt Herbafix zich het recht voor om de gehele bestelling of een deel ervan op te schorten en van de onderneming geschikte waarborgen te eisen. Indien de onderneming weigert hierop in te gaan, behoudt Herbafix zich het recht voor om één of meerdere van de lopende overeenkomsten met de onderming geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.

Alle overeenkomsten tussen Herbafix en de onderneming maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de onderneming zijn verbintenissen uit hoofde van één overeenkomst niet nakomt, kan Herbafix de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als alle andere lopende overeenkomsten schorsen.

Artikel III.12 – Nietigheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Iedere bepaling van deze voorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige bepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin het maximaal toegelaten gevolg ressorteren.

Artikel III.13 – Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Onverminderd de mogelijkheid van Herbafix om te kiezen voor de rechtbanken van de woonplaats of zetel van de onderneming, zijn bij betwistingen steeds de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Herbafix bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing. 7

BIJLAGE 1: Modelformulier voor herroeping

Aan de bvba Herbafix, met maatschappelijke zetel te 9111 Belsele, Bookmolenstraat 30, met telefoonnummer 0478 68 59 18, met faxnummer 037 22 92 51 en e-mailadres info@herbafix.be :

Ik/Wij(*)

deel/delen(*)

u hierbij mede dat ik/wij(*)

onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst(*)

herroep/herroepen(*)

Besteld op (*)
/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum (*)
Doorhalen wat niet van toepassing is.